-25% Vesâik-i Bektaşiyan

Vesâik-i Bektaşiyan

  • 35,00 TL
  • 26,25 TL
  • Vergiler Hariç: 26,25 TL

Emîrü'l-ümerâi'l-kirâm kebîrü'l-küberâi'l-fihâm zü'l-kadr ve'l-ihtirâm sâhibü'l-'izz ve'l-ihtişâm el-muttahasu bi-mezîd-i 'inâyet-i melikü'l-'alâ Sivas Beylerbeyisi olan (boş) Paşa dâme me'âliyehû ve kıdvetü'l-kuzzât ve'l-hükkâm ma'denü'l-fazl ve'l-kelâm Budak-özi ve (boş) ve (boş) ve (boş) kadıları zîdehû fazlühümâ tevkī'-i refî'-i hümâyûn vâsıl olıcak ma'lûm olâ ki kıdvetü's-sülehâʹ ve'l-beyti'l- mekîn Abdülkadir zîdehû salâhahû 'atebe-i sa'âdetime 'arz-ı hâl idüb Sivas Sancağı'nda Budak-özi Nâhiyyesi'nde Kalın-saz nâm karyede vākı' Derviş Mehemmed Zâviyyesi'nin bi'l-fi'l berât-ı şerîfimle mütevellî ve zâviyyedâr olmağla karye-i mezbûrda zâviyye-i merkūmenin iki çiftlik yir ile dört kıt'a vakf âsiyâbı olmağla zikr olunan iki çiftlik ve dört kıt'a vakf âsiyâbı âhardan bir vechile dahl olunmak icâb itmez iken karye-i Kalın-saz el-mezbûre havâss-ı hümâyûn mülhakātından olub ber-vech-i mâlikâne iştirâken mutasarrıf olan Sungur-oğlu Mehmed ve Ahmed karye-i mezbûreyi zabta kanâ'at itmeyüb zikr olunan iki çiftlik yir ile dört kıt'a vakf âsiyâbları dahî hâss mülhakātı olmak üzere fuzûlî zabta ve zâviyye-i mezbûre vakfına gadr ve harâbına bâdî olduğunu bildirüb defter-i hâkānî mûcibince 'amel olunub hilâf-ı defter-i hâkānî mezbûrların zâhir olan gadr ve ta'addîleri men' ve def' ve ber-mûcib-i fetvâ-yı şerîf icrâ-yı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim birle ve defter-hâne-i 'âmiremde mahfûz olan defter-i icmâl ve mufassala mürâca'at olundukda Budak-özi Nâhiyyesi'ne tâbî' yüz otuz altı nefer re'âya ve iki zemîn ve hâsılı tahtında bennâk ve hınta yekûn ma'a gayrihâ dokuzbin yediyüz seksen dört akçe yazar karye-i Kalın-saz defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde mahsûl-ı ispençe-i zimmiyân-ı şehr ile bir giydirilüb havâss-ı hümâyûnum mülhakātından olub ve yine nâhiyye-i mezbûreye tâbî' otuz nefer cemâ'at-ı dervişân der-karye-i Kalın-saz ve tahtında iki kıt'a der-zemîn karye-i mezbûre el-meşhûr çiftlik-i Derviş Mehemmed vakf-ı zâviyye-i Derviş Mehmed der-karye-i mezbûre ve hâsılı tahtında hınta ve şa'ir ve dört kıt'a âsiyâb nîm sâle yekûn...

Kitap Özellikleri
Basım Tarihi 2015
Sayfa 294
Dil Türkçe
Ölçü 13,5x21,5
Kağıt 2. Hamur

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Etiketler: Alevilik-Bektaşilik